ക്ഷേമപെൻഷൻ കേരളത്തിൽ മുടങ്ങും 5 മാസത്തെ 8000കുടിശ്ശിക|വിതരണം ചെയ്യാൻ തുകയില്ല