ഈ നാളുകാർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം , ഒരു ലോട്ടറി എടുത്താൽ പോലും അടിച്ചിരിക്കും രാജയോഗം