മിന്നുകെട്ടിലെ ഗംഗയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ കുടുംബം. നടി പ്പോള്‍ എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ..