കറൻ്റ് ബിൽ 200ൽ താഴെ കുറക്കാം,കറൻ്റ് ബിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫോർമുലകൾ,കെഎസ്ഇബിയുടെ മേൽക്കൂര സോളാർ