നരസിംഹ ജയന്തി 2024 – നാളെ വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ്