റേഷൻ സമയം മാറ്റി,സൗജന്യ വൈദ്യുതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു പെൻഷൻ ഉടനെ കിട്ടുമോ,APLBPL