ഡിവോഴ്സ് ആയ മരുമകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആറായി എന്ന് കണ്ടു അമ്മായിമ്മയുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി