ദുഃഖം മാറും കടം തീരും ഈ നാളുകാർക്ക് കോടീശ്വര യോഗം ഇനി ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല