വീട്ടിൽ മാറാല ശല്യം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല… എത്ര വലിയ വീട് ആണെങ്കിലും ഇനി ക്ലീൻ ആക്കാം…| Home cleaning Tips

എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലേയും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാറാല ശല്യം. വീടിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പുറത്തായാലും ചിലന്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വല ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചിലന്തിയെ ഓടിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ മാറാല പൂർണമായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഹാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി സെറ്റിയിൽ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചിടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിയിലേക്ക് പൊടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സെറ്റിയിലും ഒരു പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കർടൺ വിരിച്ചെടുക്കാം.

   

പൂർണമായും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലന്തി ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീടിന് അകത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിൽ വീട്ടിലെ ചിലന്തികൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്.

ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മാറാലകൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടി എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. മാറാൻ ഇനി വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറാലയും പൊടിയും ഉള്ളത്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Ansi’s Vlog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *