മലം പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലാണോ… ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകല്ലേ…

നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ രോഗം ആണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് മല ബന്ധമാണ്. എന്താണ് മലബന്ധത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മിക്ക രോഗങ്ങളുടെ മൂല കാരണമായി മാറുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റബോളിസം.

ഉപാപ ചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പുറത്തു പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെച്ച പ്രദേശത്തുള്ള അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നീട് ഈ വിസർജ്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.

വൺകുടലിലാണ് എങ്കിൽ ശരീരം വിഷ പദാർത്ഥങ്ങൾ അകിരണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാരണം ആകും. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *