ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ b12 കുറയുന്നതാണ്… ഓർമ കുറവ് ക്ഷീണം മാറാൻ…

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ b12. ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിക്ക് സംയുക്തങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് വൈറ്റമിൻസ്. ഇത് ആവശ്യമായ അളവിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ബി ഗ്രൂപ്പ് വൈറ്റമിനുകളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ b12 ഇത് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട്.

അവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് സെൽ ഉൽപാദനത്തിനും രക്തഗ്രൂപീകരണത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ്. ഇത് അനിമിയ ക്ഷീണം കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. Dna രൂപീകരണത്തിനും ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ബീ 12 അഭാവം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ b12 സ്വാഭാവികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കില്ല വിവിധതരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് ക്രമപ്പെടുന്നത്.

കോബാലമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി 12 ചുവന്ന രക്തണുക്കളുടെ രൂപീകരണത്തിനും ആ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈറ്റമിൻ b12 കുറവുണ്ടാകുന്നത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മാനസികമായി ആരോഗ്യത്തെ പോടി വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാവിന്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം.

ന്നാവിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ രുചി വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും നാവ് വിർക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. മൗത്തു അൾസർ വായക്കകത്തെ എന്നിവയ്ക്കുമിതു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ബീ12 കുറവുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് കൈകാലുകളിൽ സൂചി ഉപയോഗിച്ചു കുത്തുന്ന പോലുള്ള വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നാഡി വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു. Video credit : beauty life with sabeena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *