ക്ലോസറ്റിൽ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും… വീട്ടിൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന്… അറിയണ്ടേ ഇത്…

കുറച്ചു ഹോം ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് ആയാലും പൊടി ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പൊടിയുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂൺ പൊടിയുപ്പ് ക്ലോസെറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ലൈസോൾ ഹാർപിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ കാണുന്ന നല്ല ആളുക്കൾ നശിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഹർപ്പിക് ലൈസോളിന്റെ വീര്യം കൂടിയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു എടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ദുർഗന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ അണുക്കൾ നശിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കറകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കോവയ്ക്കയിലുള്ള മെഴുക്ക് പുരട്ടുമ്പോൾ മെഴുക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യവും താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എങ്കിലും ഇതൊന്നു അറിയാതെ പോകല്ലേ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *