ഇഞ്ചി വീട്ടിലുണ്ടോ..!! എത്ര ഇളകാത്ത കറയും ഇനി മാറ്റാം… പല്ലുകൾ ഇനി സുന്ദരമാകും…|Cleanliness of teeth

പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ കറ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പല സാഹചര്യത്തിലും പല്ല്ൽ കഠിനമായ കറ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ.

വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടുനേരും പല്ല് തേക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചില ആളുകളുടെ പല്ലുകളിൽ കറ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പുകവലിക്കുന്നവരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കറ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. കറ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്ലഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി മോണ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. മിക്സിലിട്ട് ചതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *