സിങ്ക് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളോ… ഈ ലക്ഷണം ഇതിന്റെ ആയിരുന്നോ…|Zinc deficiency

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ നിരവധി പോഷകങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറവ് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് സിങ്ക്. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായി സിങ്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി മാറുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടും സിങ്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിങ്ക്. ഇതിന്റെ അഭാവം പലപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ സിങ്ക് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ കോശങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും രോഗപ്രതിരോധ പ്രശ്നങ്ങളിലും കാര്യമായി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

വളർച്ച ആരോഗ്യം കോശങ്ങളുടെ പുനർജീവനം എന്നിവയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് സിങ്ക് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സിങ്ക് കുറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ പുതിയ കോശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുംശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്. ഒന്നിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്.

എന്നിവയെല്ലാം സിങ്ക് കുറയുന്നതു ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ മണം രുചി എന്നിവർ കുറയുന്നതും വിശപ്പ് കുറയുന്നത് ചർമ്മത്തിൽ വ്രണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം സിങ്ക് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ്. ഗർഭിണികളിൽ സിങ്ക് കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.