വെളുത്തുള്ളി ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ കാട് പോലെ വളർത്തിയെടുക്കാം..!! ഒരാഴ്ച കൊണ്ട്…

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു വെള്ളം എടുക്കുക.

വെളുത്തുള്ളിയുടെ വേര് ഭാഗം വെള്ളവും ആയി ചെറുതായി മുട്ടിയിരിക്കണം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇതിനുശേഷം മുകൾഭാഗം ചെറുതായി തോൽ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതാണ്. മൂന്നാമത് ദിവസമായി വരുമ്പോൾ തനിയെ തന്നെ അടിഭാഗത്ത് വേര് വരുന്നതാണ്.

മുകൾ ഭാഗത്ത് മുള പൊട്ടി വരുന്നതാണ്. 10 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നീളത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് നന്നായി വളരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്ത ശേഷം.

ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു മണ്ണ് ഇട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെളുത്തുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Grandmother Tips