ഇടയ്ക്കിടെ കോച്ച് പിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ… മസ്സിൽ കോച്ച് പിടിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ…

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സമയം നടക്കുമ്പോൾ മസിലെ കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോച്ച് പിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നിരവധിപേരിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാധാരണ 35 40 വയസ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

എന്നാൽ ചില കുട്ടികളിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. കോട്ട സമയങ്ങളിലും പകൽ സമയത്ത് കളിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മസിൽ പിടത്തം മസിൽ കയറ്റം എന്നിവ കാണാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുകയും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് മസില് പിടുത്തം എന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇടയ്ക്കിടെ മസിൽ പിടിത്തം വരുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാൽ വണ്ണയിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക്‌ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും. പെട്ടെന്ന് തല വെട്ടിക്കുന്ന സമയത്തും കൂടുതൽ സമയം വെയ്റ്റ് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്തും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കഴുത്തിൽ ആണെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരയുമ്പോൾ മസിലുകൾക്ക് മസിൽ പിടുത്തം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അമ്മമാരിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അത്തരം കാരണങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.