മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി… തറ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും…

വീട്ടിൽ ഒട്ടു മിക്ക ആളുകൾക്ക് സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. തറ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തിളങ്ങാനും പാറ്റ പ്രാണികൾ ഈച്ച ശല്യം എന്നിവ ഇല്ലാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

തറ തുടയ്ക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി അതിലേക്ക് പുൽ തൈലമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈച്ച ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രാണി ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് കർപ്പൂരമാണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കർപ്പൂരം ചേർക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ല വാസന ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി ഈ പാറ്റ ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജനലിന്റെ കമ്പികള് ഡോറുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനൽ നല്ല ക്ലീൻ ആവുകയും. ജനലിന് പൂപ്പല് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പൂപ്പൽ വരാതിരിക്കാൻ ഇതുവച്ച് തുടച്ചാൽ സഹായകരമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണു.