നഖങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ..!! ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകല്ലേ…

ശരീരത്തിലെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതാണ് അപകടകരമായ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. നഖം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ആകുന്നത് അത് നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. ഈ നഖം വളരുന്നത് താഴെ നിന്നാണോ മുകളിൽ നിന്നാണോ. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമായി കാണാം.

അതായത് നെയിൽ ബടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നഖം വളരുന്നത്. നഖം വളരെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ആണ് നമുക്ക് നൽക്കുന്നത്. നഖം കടിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളവർക്ക് എൻസറ്റി ടെൻഷൻ എന്നിവ ഉള്ളത് ഏതൊരാൾക്കും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നാണ്. മിക്കവാറും പല കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

നമുക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നഖത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ട്. വിളർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ചുവപ്പ് നിറം നഖങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. മഞ്ഞപിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും.

നഖത്തിന്റെ ഭാഗത്തും വിരലുകളുടെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി അതിന്റെ സൂചനകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ സൈനോസിസ്. നഖങ്ങളിലും ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. നീലനിറമായി വരുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *