പ്രായമായവരിൽ പോലും ഇനി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണില്ല..!! വേദന ഇനി കുറയും…|Knee Pain Joint Pain

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല വേദനകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മുട്ടിൽ ജോയിന്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും.

   

അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തടിയുള്ളവരിൽ കാൽസ്യ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബിരിയാണി ഇല അതായത് ബേ ലീഫ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. വാദം പിത്തം കഫം നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്.

https://youtu.be/RvjWDa_yewU

പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അയമോദകമാണ്. ഇതു കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുപോലെതന്നെ വയർ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നത്.

ഇതുകൂടാതെ ചുക്കുപൊടിയും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമായ ഒന്നാണ് ഉച്ചക്ക് കൂടി. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പല വേദനകളും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *